cpbjtp

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

 • ୱେଲଡେଡ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ୱେଲଡେଡ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ସାଧାରଣ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପର ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମରେ ୱେଲଡେଡ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ |ଏହା ସାନିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ଭଲଭ୍ର ଏକ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ |

 • ସାନିଟାରୀ କ୍ଲାମ୍ପଡ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ |

  ସାନିଟାରୀ କ୍ଲାମ୍ପଡ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  Series ଏହି ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ ଯାହା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିମୋନିଆ ଅର୍ମାନୁଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |

 • ସାନିଟାରୀ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ |

  ସାନିଟାରୀ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  Series ଏହି ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ ଯାହା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିମୋନିଆ ଅର୍ମାନୁଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |

 • ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * 304 / 316L |

  ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * 304 / 316L |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ସାଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍, ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭଲଭ୍ ପରିସରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଲ୍ଡ ସହିତ |

  The ଭଲଭ୍ ଚାମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଏଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଭଲଭ୍ ଏପରି ଯେ ଭିଜକସ୍ ବୁଏଡ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ |

 • ସିଧା ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ସିଧା ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ସାଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍, ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭଲଭ୍ ପରିସରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଲ୍ଡ ସହିତ |

  The ଭଲଭ୍ ଚାମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଏଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଭଲଭ୍ ଏପରି ଯେ ଭିଜକସ୍ ବୁଏଡ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ |

 • ସାନିଟାରୀ ଥ୍ରୀ - ୱେ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |

  ସାନିଟାରୀ ଥ୍ରୀ - ୱେ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ସାଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍, ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭଲଭ୍ ପରିସରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଲ୍ଡ ସହିତ |

  The ଭଲଭ୍ ଚାମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଏଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଭଲଭ୍ ଏପରି ଯେ ଭିଜକସ୍ ବୁଏଡ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ |

 • ଭଲଭ୍ * କେସିଙ୍ଗ୍ / ଶାଫ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: AISI 316L |

  ଭଲଭ୍ * କେସିଙ୍ଗ୍ / ଶାଫ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: AISI 316L |

  ଅପରେଟିଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ |

  • ପ୍ଲୁମ୍ spring ରଣା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚାପଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଭଲଭ୍ ଖୋଲିବ |ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚାପ eguatsed.theaNe କୋଜ୍ ହୁଏ |ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଟର-ପ୍ରେସର ଭାଭ୍ କୁ କୋଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

 • ୟୁ-ଟାଇପ୍ ଥ୍ରୀ-ୱେ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ |

  ୟୁ-ଟାଇପ୍ ଥ୍ରୀ-ୱେ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ଡାଏଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ ମାନୁଆଲ କିମ୍ବା ନିମୋନେଟିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ arm ଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆସ୍ପଟିକ୍ ପୋକୋସରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |

  ● ଭଲଭ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ftor ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଖୋଲା / ବନ୍ଦ ପାଇଁ |

  Other ଅନ୍ୟ ଭଲଭ୍ ତୁଳନାରେ ଡ୍ଲାଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ ପ୍ରବାହର ଖାଇବାରେ ଭଲ |ସଫା କରିବା ସହଜ ଏବଂ ପାର୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ସବଷ୍ଟାନକୋ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଭଲ |ଆର୍ ପକେଟର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିରଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ |

 • ସାନିଟାରୀ କ୍ଲମ୍ପ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ |

  ସାନିଟାରୀ କ୍ଲମ୍ପ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ଡାଏଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ ମାନୁଆଲ କିମ୍ବା ନିମୋନେଟିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ arm ଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆସ୍ପଟିକ୍ ପୋକୋସରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |

  ● ଭଲଭ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ftor ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଖୋଲା / ବନ୍ଦ ପାଇଁ |

  Other ଅନ୍ୟ ଭଲଭ୍ ତୁଳନାରେ ଡ୍ଲାଫ୍ରାଗମ୍ ଭଲଭ୍ ପ୍ରବାହର ଖାଇବାରେ ଭଲ |ସଫା କରିବା ସହଜ ଏବଂ ପାର୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ସବଷ୍ଟାନକୋ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଭଲ |ଆର୍ ପକେଟର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିରଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ |

 • ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ଅପରେଟିଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ |

  ସାଧାରଣ ଅପରେଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ, ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ |

  Specific ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପକୁ ଚାପ ବାଦାମ ସହିତ ସଜାଡିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ |

  ● ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଚାପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପଠାରୁ ଅଧିକ, ପାଇପ୍ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତରଳ ହୋଇଯାଏ |

  ଆଂଶିକ ଖୋଲା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ହୋଇପାରେ |ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ୍ ଯଦିଓ ପ୍ରବାହ ଭଲଭ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ |

 • ସାନିଟାରୀ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ସାନିଟାରୀ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● କୋଟୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଉଟାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ lqud ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ndustry |

  Conrod tuid td ଗ୍ରେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀ ଘରୋଇ ଜଳ ସାଧାରଣ |

  Opelne fuid medium ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି |ଆଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ଭଲଭ୍କୁ ନେସପୋନ୍ସ ସୁସ୍ୱାଦୁତା ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

 • ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଓଲଟା * ସିଲ୍: EPDM |

  ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଓଲଟା * ସିଲ୍: EPDM |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସିଂ ଭଲଭ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏକକ / ଡବଲ୍ ସିଟ୍ ଭଲଭ୍ ନିମୋନିଆ ଭାବରେ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ, ପାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ |

123456ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/11