cpbjtp

ସାନିଟାରୀ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |

 • ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * 304 / 316L |

  ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * 304 / 316L |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ସାଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍, ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭଲଭ୍ ପରିସରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଲ୍ଡ ସହିତ |

  The ଭଲଭ୍ ଚାମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଏଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଭଲଭ୍ ଏପରି ଯେ ଭିଜକସ୍ ବୁଏଡ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ |

 • ସିଧା ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ସିଧା ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଭଲଭ୍ * ସାମଗ୍ରୀ: 304 / 316L |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ସାଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍, ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭଲଭ୍ ପରିସରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଲ୍ଡ ସହିତ |

  The ଭଲଭ୍ ଚାମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଏଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଭଲଭ୍ ଏପରି ଯେ ଭିଜକସ୍ ବୁଏଡ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ |

 • ସାନିଟାରୀ ଥ୍ରୀ - ୱେ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |

  ସାନିଟାରୀ ଥ୍ରୀ - ୱେ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |

  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

  ● ସାଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍, ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭଲଭ୍ ପରିସରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଲ୍ଡ ସହିତ |

  The ଭଲଭ୍ ଚାମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଏଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଭଲଭ୍ ଏପରି ଯେ ଭିଜକସ୍ ବୁଏଡ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ |